จัดทำ โดยชมรมอาสาท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ประสานงานชมรมอาสาท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ตู้ ปณ.5 ศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา 30010
โทร 08-1075-5857 e-mail :tk1728@hotmail.com